System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Login failed for user 'sa'. at DataAccessLayer.DAL.User.GetAllUsers() at CSDLWeb.Site.LoadUser() at CSDLWeb.Site.Page_Load(Object sender, EventArgs e) ClientConnectionId:688677f9-74c6-4ebe-bffa-3ce8e395c24d Error Number:18456,State:1,Class:14System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Login failed for user 'sa'. at DataAccessLayer.DAL.Plant.getPlantList() at CSDLWeb.Control.ExportList.GetAllPlants() at CSDLWeb.Control.ExportList.Page_Load(Object sender, EventArgs e) ClientConnectionId:688677f9-74c6-4ebe-bffa-3ce8e395c24d Error Number:18456,State:1,Class:14 CSDL trực tuyến - Trung tâm tài nguyên thực vật
Nhập dữ liệu từ Excel
Nhóm
Tên cây trồng
GBVN No(Tăng dần)
Tên nguồn Gen
Tên khoa học
Dân tộc
Cơ quan lưu trữ
Nơi thu thập
Năm
Bản chất nguồn gen
Nguồn
Ghi chú
Không có dữ liệu để hiển thị