KẾT QUẢ TÌM KIẾM (1400)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
361826 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005352 Bí nếp Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361827 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005353 Bí nếp Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361828 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005358 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361829 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005361 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361830 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005362 Bí đỏ địa phương Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361831 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005363 Nung làng cao Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2009 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361832 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005562 Bí đỏ Colombia Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361833 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006546 Bí đỏ dân tộc Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361834 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006547 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam Trung bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361835 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006548 Bí đỏ Cucurbita sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361836 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006549 Bí đỏ Cucurbita sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361837 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006550 Nhung nghìm dạng 1 Cucurbita sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361838 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006551 Nhung nghìm dạng 2 Cucurbita sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361839 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006552 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361840 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006553 Bí đỏ Cucurbita sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361841 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006554 Bí đỏ nương Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361842 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006555 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361843 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006556 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361844 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006557 Bí đỏ Cucurbita sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361845 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006558 Bí nậm Cucurbita sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016