KẾT QUẢ TÌM KIẾM (750)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
345424 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVNML6.29 Đậu Đen Vigna unguiculata (L.)Walp. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345425 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVNML6.52 Đậu đỏ Vigna unguiculata (L.)Walp. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345426 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVNML6.54 Đậu trắng Vigna unguiculata (L.) Walp. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346075 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003258 Đậu trắng Nghệ An Vigna unguiculata (L.) Walp Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346076 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003259 Trắng Phú Yên Bắc Thái Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346077 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003260 Đậu mán trắng Phú Bình Bắc Thái Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346078 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003261 Đậu trắng bạc Quảng Bình Vigna unguiculata (L.) Walp Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346079 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003262 Đậu trắng Cao Bằng Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346080 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003263 Đậu trắng Chi Lăng Lạng Sơn Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346081 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003264 Đậu trắng Hữu Lũng Lạng Sơn Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346082 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003265 Đậu trắng Kon Tum Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346083 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003266 Đậu trắng Đắc Lắc Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346084 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003267 Đậu trắng Quảng Ngãi Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346085 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003268 Đậu đen Bắc Thái Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346086 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003269 Đậu đen Nghệ An Vigna unguiculata (L.) Walp Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346087 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003270 Đậu đen quốc phòng Cao Bằng Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346088 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003271 Đậu đen Hữu Lũng Lạng Sơn Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346089 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003272 Đậu đen Đà Nẵng Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346090 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003273 Đậu đen xanh lòng Gia Lai Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346091 Đậu đỗ Đậu đen đỏ trắng GBVN003274 Đậu đen Đắc Lắc Vigna unguiculata (L.) Walp Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1994 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016