KẾT QUẢ TÌM KIẾM (683)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
345584 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004395 Cô ve leo Phaseolus vulgaris L. kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345585 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004396 Cô ve leo Phaseolus vulgaris L. kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345586 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004410 Đậu leo Phaseolus vulgaris L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345587 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004424 Đỗ mèo Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345588 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004428 Đậu cô ve dạng 1 Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345589 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004429 Đậu cô ve dạng 2 Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345590 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004455 Đậu cô ve Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345591 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004495 Đậu lave Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345592 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004514 Tàu cuối Phaseolus vulgaris L. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345593 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004518 Đậu cô ve vàng Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345594 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004521 Đậu cô ve xanh Phaseolus vulgaris L. kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345595 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004523 Cô ve vàng Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345596 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004524 Đậu trạch Hoài Đức Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345597 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004526 Cô bơ Nho Quan Phaseolus vulgaris L. kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345598 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004527 Đậu bở chợ Mơ Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345599 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004528 Cô ve Đài Loan Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345600 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004529 Đậu trạch hạt trắng Phaseolus Vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345601 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN004532 Đậu cô ve Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345602 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN005658 Cô ve vàng chợ Mơ Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345603 Đậu đỗ Đậu cô ve GBVN005659 Cô ve Đài Loan Phaseolus vulgaris L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016