KẾT QUẢ TÌM KIẾM (25)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
371579 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000116 ICCV 10 (c) Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371580 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000117 ICCV 2 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371581 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000118 ICCV 6 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371582 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000119 ICCV 88202 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371583 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000120 ICCV 92944 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371584 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000121 ICCV 93001 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371585 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000122 ICCV 96851 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371586 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000123 ICCV 96852 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371587 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000124 ICCV 96853 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371588 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000125 ICCV 96854 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371589 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000126 ICCV 96855 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371590 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000127 ICCV 96856 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371591 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000128 ICCV 96857 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371592 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000129 ICCV 96858 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371593 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000130 GICG 87322 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371594 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000131 GICG 91124 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371595 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000132 GICG 92228 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371596 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000133 GICG 93004 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371597 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000134 Kalika Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371598 Đậu đỗ Đậu chickpea TEMP000135 Annigeri (plot 102) Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018