KẾT QUẢ TÌM KIẾM (59)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
346883 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN005671 Hồng hoa đại nại Pisum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346884 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN006528 Đậu Hà Lan Pisum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346885 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN012556 Đậu Hà Lan Pisum sativum L. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2004 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346886 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN015976 Đậu hà lan Đài Trung Pisum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2008 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346887 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN016794 Tậu mò Pisum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346888 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN016795 Oán tử Pisum sativum L. Hoa Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346889 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN016796 Phoắc macs Pisum sativum L. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Ít sâu bệnh. Cây không leo, hạt mà xanh nâu, nhăn cây thấp 30-40 cm. Đất khô quá thì không mọc, đất ăm quá thì bị úa vàng và chết. Cập nhật năm 2016.
346890 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN016797 NN4 Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346891 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN018577 Tẩu mo Pisum sativum L. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
346892 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN018578 Pheéc ma Pisum sativum L. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Hạt màu xanh,quả tròn, dẹT Ăn quả lúc xanh. Ăn hạt lúc già. Cập nhật năm 2016.
346893 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN018579 Tia Van Pisum sativum L. Pu Péo Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Tốt. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
346894 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN018580 Tẩu Khấu Pisum sativum L. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cây kháng sâu bệnh tốt. Chịu được khí hậu lạnh. Cập nhật năm 2016.
346895 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN018581 Đậu hà lan Pisum sativum L. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
346896 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN020876 Tẩu mò Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346897 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN020877 Phăn phắc nỉa Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346898 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN020878 Tảu mò Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346899 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN020879 Tâủ mo Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
346900 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN020880 Rau chó Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
346901 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN020881 Woản tủa bé Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
346902 Đậu đỗ Đậu hà lan GBVN020882 Tẩu dúa Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016