KẾT QUẢ TÌM KIẾM (34)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
346910 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN007972 Tấp thoảng Canavalia sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Từ nhà ông Phùng A Nhí (Dao thanh Y) 1 gói hạt lẫn 2 loại hồng sen và trắng. Trồng tháng 1,2 ra hoa tháng 7,8 thu tháng 9-12. ăn quả hạt non và hạt giàchế biến như đậu mèo. Cập nhật năm 2016.
346911 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN009307 Đậu kiếm Canavalia sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Làm thuốc. hạt đen thơm,bùi. . Cập nhật năm 2016.
346912 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN009308 Tấp thoảng Canavalia sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Đậu có 2 dạng hạt: hạt trắng có vân nâu, bẩn to, thân dài dẹt ăn quả non, hạt già như đậu mèo. Hạt sau khi xử lý (luộc chínngâm nước chảy 1 đêm) giã làm nhân bánh nấu xôi, thơm bùi, ngọt ngon. 1 cây có thể cho 2-5kg hạt. Trồng tháng 1,2tháng 7,8 r. Cập
346913 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN009309 Ngang cong tộp Canavalia gladiata (Jacq.) DC. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346914 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN009855 Thúa đáp Canavalia sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346915 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN012944 Thúa đạp Canavalia sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346916 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN014953 Tậu tung Canavalia ensiformis (L.) DC. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Quả nhiều hạt 13hạt/quả. Cập nhật năm 2016.
346917 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN014954 Tập mẹo Canavalia ensiformis (L.) DC. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Hoa đỏ, ăn quả non, hạt già nướng chín ăn. Cập nhật năm 2016.
346918 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN014955 Tập mẹo Canavalia ensiformis (L.) DC. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Hạt màu hồng rốn đen. Cập nhật năm 2016.
346919 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN015977 Má tép láo Canavalia ensiformis (L.) DC. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Quả non xào luộc, hạt già nấu chè. Cập nhật năm 2016.
346920 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN016798 Đậu kiếm Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346921 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN016799 Đậu kiếm Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346922 Đậu đỗ Đậu kiếm GBVN017657 Ngồng còng tập Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
373683 Đậu đỗ Đậu kiếm TEMP008555 Ngồng còng Tập Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
374528 Đậu đỗ Đậu kiếm TEMP011108 Đậu kiếm Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374529 Đậu đỗ Đậu kiếm TEMP011109 Đậu Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Giống/ dòng nhập nội Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374530 Đậu đỗ Đậu kiếm TEMP011110 Đậu sừng trâu Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374531 Đậu đỗ Đậu kiếm TEMP011112 Đậu sừng trâu (đậu kiếm) Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375071 Đậu đỗ Đậu kiếm TEMP012410 Đỗ kiếm Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375072 Đậu đỗ Đậu kiếm TEMP012411 Đỗ kiếm Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018