KẾT QUẢ TÌM KIẾM (23)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
346924 Đậu đỗ Đậu lima GBVN005675 Đậu ngự Phaseolus lunatus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346925 Đậu đỗ Đậu lima GBVN007966 Đậu chắt nước trắng Phaseolus lunatus L. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Vỏ lụa trắng. Cập nhật năm 2016.
346926 Đậu đỗ Đậu lima GBVN007967 Đậu Lima Phaseolus lunatus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346927 Đậu đỗ Đậu lima GBVN007968 Rà tà vồ Phaseolus lunatus L. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346928 Đậu đỗ Đậu lima GBVN012338 Đậu cúc Phaseolus lunatus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346929 Đậu đỗ Đậu lima GBVN012943 Đậu chắt nước Phaseolus lunatus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346930 Đậu đỗ Đậu lima GBVN014951 Bru bai Phaseolus lunatus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346931 Đậu đỗ Đậu lima GBVN014952 Đậu cúc Phaseolus lunatus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346932 Đậu đỗ Đậu lima GBVN015978 Ru bai đa Phaseolus lunatus L. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cây leo, quả cong, hoa trắng, hạt đốm nhiều vân đen. Cập nhật năm 2016.
346933 Đậu đỗ Đậu lima GBVN015979 Oxan rơ vai Phaseolus lunatus L. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346934 Đậu đỗ Đậu lima GBVN015980 Ru pe ra đắc Phaseolus lunatus L. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Hoa vàng, hạt đốm vân đen. Cập nhật năm 2016.
346935 Đậu đỗ Đậu lima GBVN015981 Đá bàn Phaseolus lunatus L. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346936 Đậu đỗ Đậu lima GBVN016800 Thúa pét Phaseolus lunatus L. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Quả non, xào ăn, thu hạt nấu chè. Cập nhật năm 2016.
346937 Đậu đỗ Đậu lima GBVN018596 Đậu ván màu Phaseolus lunatus L. Ê Đê Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
346938 Đậu đỗ Đậu lima GBVN018597 Đậu ván trắng Lablab pupureus (L.)Sweet Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ít sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
346939 Đậu đỗ Đậu lima GBVN018598 Thúa Phaseolus lunatus L. Xơ Đăng Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
346940 Đậu đỗ Đậu lima GBVN018599 Đậu cúc Phaseolus lunatus L. Xơ đăng Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Thơm, bở. Cập nhật năm 2016.
346941 Đậu đỗ Đậu lima GBVN018600 Đậu Phaseolus lunatus L. Xơ đăng Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
346942 Đậu đỗ Đậu lima GBVN020890 Đậu ván đốm Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
346943 Đậu đỗ Đậu lima GBVN020891 Đậu ngự Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016