KẾT QUẢ TÌM KIẾM (7)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
375068 Đậu đỗ Đậu ma đậu dại TEMP012405 Đỗ dại Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Cây hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375490 Đậu đỗ Đậu ma đậu dại TEMP013933 Đậu dại Trung tâm Tài nguyên thực vật Nam Trung bộ Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375492 Đậu đỗ Đậu ma đậu dại TEMP013935 Đậu Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Bán hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375493 Đậu đỗ Đậu ma đậu dại TEMP013936 Đậu dại Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Bán hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375494 Đậu đỗ Đậu ma đậu dại TEMP013937 Đậu dại Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Bán hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
378299 Đậu đỗ Đậu ma đậu dại TEMP018709 Đậu dại Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
378301 Đậu đỗ Đậu ma đậu dại TEMP018711 Đậu dại leo Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018