KẾT QUẢ TÌM KIẾM (487)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
345435 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVNML6.23 Đậu Nho nhe Vigna umbellata umbellata Thumb. Ohwi & H. Ohashi Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346985 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN003285 Đậu nho nhe Lạng Sơn Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346986 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN003287 Đậu nho nhe Phú Yên Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346987 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN003288 Đậu đỏ Đắc Lắc Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346988 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN003293 Đậu nho nhe Cao Bằng Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346989 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN004338 Đậu nho nhe Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346990 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN004374 Nhăm nhe tàu Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346991 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN004384 Đậu nho nhe Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346992 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN004411 Nho nhe Chiềng Đen dạng 1 Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346993 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN004412 Nho nhe Chiềng Đen dạng 2 Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346994 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN004414 Nho nhe Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346995 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN004423 Nho nhe Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346996 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN004425 Nho nhe đen Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346997 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN005636 Nho nhe dạng 1 Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346998 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN005637 Nho nhe dạng 2 Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346999 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN005638 Nho nhe dạng 4 Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347000 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN005639 Nho nhe dạng 5 Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347001 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN006519 Đậu nho nhe dạng 1 Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Bở, ngon. Bở, ngon. Cập nhật năm 2016.
347002 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN006520 Đậu nho nhe Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Bở, ngon, nhạt. , Đun phải chắt nước. Chịu hạn. Bở, ngon, nhạt. Đun phải chắt nước. Cập nhật năm 2016.
347003 Đậu đỗ Đậu nho nhe GBVN006521 Đậu nho nhe Vigna umbellata (Thumb.) Ohwi & H. Ohashi Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016