KẾT QUẢ TÌM KIẾM (8)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
347336 Đậu đỗ Đậu răng ngựa GBVN016809 Tẩu kị Vicia faba H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347337 Đậu đỗ Đậu răng ngựa GBVN018680 Phó tủa Vicia faba L. Hoa Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
347338 Đậu đỗ Đậu răng ngựa GBVN018681 Phù Tẩu Vicia faba L. Hoa Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Tốt. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
347339 Đậu đỗ Đậu răng ngựa GBVN020953 Tảo qi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
374293 Đậu đỗ Đậu răng ngựa TEMP009910 Đậu Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
376640 Đậu đỗ Đậu răng ngựa TEMP016611 Đậu răng ngựa Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
376641 Đậu đỗ Đậu răng ngựa TEMP016612 Đậu răng ngựa Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
378388 Đậu đỗ Đậu răng ngựa TEMP018799 Đậu răng ngựa Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018