KẾT QUẢ TÌM KIẾM (172)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
347340 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN004404 Thúa pu Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347341 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN004472 Đậu khế Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347342 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN006527 Đậu rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thơm, nhạt. . Cập nhật năm 2016.
347343 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN006847 Đậu xương rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347344 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN008007 Đậu rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347345 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN008008 Đậu rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347346 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN008009 Đậu khế Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Trồng nơi bờ rào rẫychú ý cắm cọc cho đậu leo có rất ít nhà trồng. Cập nhật năm 2016.
347347 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009058 Đậu khế Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Trung tâm Tài nguyên thực vật Miền Trung 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347348 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009310 Đậu rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347349 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009311 Đậu xương rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347350 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009312 Đậu xương rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Có quả cả nămthu quả già tháng 12. Cập nhật năm 2016.
347351 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009313 Đậu rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Co Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp ăn ngon. Cập nhật năm 2016.
347352 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009314 Ta nui Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Quả ngắn ngon. Cập nhật năm 2016.
347353 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009315 Đậu rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347354 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009316 Đậu rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347355 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009317 Đậu rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347356 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009318 Đậu rồng Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347357 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009319 Thúa pu Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
347358 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009320 Đậu khế Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Quả sử dụng như rau làm thực phẩm. Cập nhật năm 2016.
347359 Đậu đỗ Đậu rồng GBVN009321 Má thúa pu Psophocarpus tetragonolobus (L.)D.C. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016