KẾT QUẢ TÌM KIẾM (53)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
345437 Đậu đỗ Đậu triều GBVNML6.26 Đậu Triều Cajanus cajan (L.) Millsp. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348118 Đậu đỗ Đậu triều GBVN004538 Đậu triều Cajanus cajan (L.) Millsp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348119 Đậu đỗ Đậu triều GBVN014959 Thúa he Cajanus cajan (L.) Millsp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348120 Đậu đỗ Đậu triều GBVN016063 Đậu triều Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348121 Đậu đỗ Đậu triều GBVN016064 Pooc cari Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348122 Đậu đỗ Đậu triều GBVN016825 Đậu triều Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348123 Đậu đỗ Đậu triều GBVN016826 Đậu săn Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348124 Đậu đỗ Đậu triều GBVN016827 Má thúa he Cajanus cajan (L.) Millsp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348125 Đậu đỗ Đậu triều GBVN020954 Tà bây Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348126 Đậu đỗ Đậu triều GBVN020955 Đậu triều Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
348127 Đậu đỗ Đậu triều GBVN020956 Đậu triều Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
348128 Đậu đỗ Đậu triều GBVN020957 Bhơ Buih Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
348129 Đậu đỗ Đậu triều GBVN020958 Tơk Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
348130 Đậu đỗ Đậu triều GBVN020959 Đậu triều Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
371948 Đậu đỗ Đậu triều TEMP002599 Tui phoi Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371949 Đậu đỗ Đậu triều TEMP002600 Thùe hè Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372326 Đậu đỗ Đậu triều TEMP003874 Má thúa hé Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372467 Đậu đỗ Đậu triều TEMP004402 Tẩu nông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372468 Đậu đỗ Đậu triều TEMP004403 Tà bây Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372704 Đậu đỗ Đậu triều TEMP005617 Má thúa he Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018