KẾT QUẢ TÌM KIẾM (188)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
348131 Đậu đỗ Đậu ván GBVN004510 Đậu ván Lablab pupureus (L.) Sweet Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348132 Đậu đỗ Đậu ván GBVN004535 Đậu ván Đà Nẵng Lablab pupureus (L.) Sweet Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348133 Đậu đỗ Đậu ván GBVN004536 Đậu ván Kon Tum Lablab pupureus (L.) Sweet Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348134 Đậu đỗ Đậu ván GBVN004537 Đậu ván Phú Yên Lablab pupureus (L.) Sweet Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348135 Đậu đỗ Đậu ván GBVN006525 Đậu ván đen Lablab pupureus (L.) Sweet Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348136 Đậu đỗ Đậu ván GBVN006842 Đậu ván Lablab pupureus (L.) Sweet Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348137 Đậu đỗ Đậu ván GBVN006843 Ru way la zot Lablab pupureus (L.) Sweet Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Bở, ngon, ngọt béo. Hạt nhỏ. Cập nhật năm 2016.
348138 Đậu đỗ Đậu ván GBVN006844 Đậu ván hạt trắng Lablab pupureus (L.) Sweet Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348139 Đậu đỗ Đậu ván GBVN006845 Bru pai Lablab pupureus (L.) Sweet Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348140 Đậu đỗ Đậu ván GBVN006846 Đậu ván đen Lablab pupureus (L.) Sweet Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348141 Đậu đỗ Đậu ván GBVN007244 Đậu ván Lablab pupureus (L.) Sweet Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348142 Đậu đỗ Đậu ván GBVN007978 Đậu ván Lablab pupureus (L.) Sweet Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348143 Đậu đỗ Đậu ván GBVN007979 Đậu ván tía Lablab pupureus (L.) Sweet Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348144 Đậu đỗ Đậu ván GBVN007980 Đậu ván Lablab pupureus (L.) Sweet kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Hoa tím, thân tím, chịu hạn tốt, ăn ngon đậm. Cập nhật năm 2016.
348145 Đậu đỗ Đậu ván GBVN007981 Đậu ván Lablab pupureus (L.) Sweet Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348146 Đậu đỗ Đậu ván GBVN007982 Tó bẳn Lablab pupureus (L.) Sweet Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348147 Đậu đỗ Đậu ván GBVN007983 Đậu ván Lablab pupureus (L.) Sweet Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Ít sâu bệnh. Chịu hạn, chịu nhiệt. Cập nhật năm 2016.
348148 Đậu đỗ Đậu ván GBVN007984 Pổ pai Lablab pupureus (L.) Sweet Chăm Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Ít sâu bệnh. Chịu hạn. Cập nhật năm 2016.
348149 Đậu đỗ Đậu ván GBVN007985 Đậu ván Lablab pupureus (L.) Sweet Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Chịu hạn. Cập nhật năm 2016.
348150 Đậu đỗ Đậu ván GBVN009056 Má thúa pu Lablab pupureus (L.) Sweet Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016