Thông tin chi tiết:
đến
đến
đến
đến
đến
KẾT QUẢ TÌM KIẾM (711)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
345438 Đậu đỗ Đậu xanh GBVNML6.53 Đậu xanh Vigna radiata (L.) R.Wilezek Kinh Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348223 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003198 Xanh 6 tháng Cao lạng Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016; Chi tiết 2021
348224 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003199 Xanh Quảng Hòa Cao Bằng Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348225 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003200 Thua kheo Hòa An Cao Bằng Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348226 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003201 Tằm Chi Lăng Lạng Sơn Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348227 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003202 Mốc Hữu Lũng Lạng Sơn Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348228 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003203 Mốc Bắc Thái Vigna radiata (L.) R.Wilczek Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348229 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003204 Mỡ Bắc Thái Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348230 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003205 Xanh Bạch Thông Bắc Thái Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016; Chi tiết 2021
348231 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003206 Tằm Hà Bắc Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348232 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003207 Vàng tách Hà Bắc Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348233 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003208 Xanh Đà Nẵng Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348234 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003209 Mỡ Quảng Ngãi Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348235 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003210 Mốc Quảng Ngãi Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016; Chi tiết 2021
348236 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003211 Sẻ sơn tinh Quảng Ngãi Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348237 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003212 Mốc Khánh Hòa Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016; Chi tiết 2021
348238 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003213 Mỡ Khánh Hòa Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348239 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003214 Mỡ Cam Ranh Khánh Hoà Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348240 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003215 Xanh Vạn Linh Khánh Hoà Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348241 Đậu đỗ Đậu xanh GBVN003216 Sẻ Bình Định Vigna radiata (L.) R.Wilczek Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016