KẾT QUẢ TÌM KIẾM (645)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
345439 Đậu đỗ Lạc GBVNML6.36 Lạc dại Arachis pintoi L. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345440 Đậu đỗ Lạc GBVNML6.37 Lạc Arachis hypogea L. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345456 Đậu đỗ Lạc GBVNML5.41 Lạc dại Arachis pintoi L. Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348849 Đậu đỗ Lạc GBVN003770 Sen Nghệ An Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348850 Đậu đỗ Lạc GBVN003771 Mỡ Khánh Hòa Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348851 Đậu đỗ Lạc GBVN003772 Cumga Đắc Lắc Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348852 Đậu đỗ Lạc GBVN003773 Lạc Thanh Chương Nghệ An Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348853 Đậu đỗ Lạc GBVN003774 Lạc Gia Lai Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348854 Đậu đỗ Lạc GBVN003775 Lạc Nghĩa Đàn Nghệ An Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348855 Đậu đỗ Lạc GBVN003776 Lạc Yên Lý Nghệ An Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348856 Đậu đỗ Lạc GBVN003777 Lạc Phú Bình Bắc Thái Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348857 Đậu đỗ Lạc GBVN003778 Lạc Lạng Sơn Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348858 Đậu đỗ Lạc GBVN003779 Lạc Hữu Lũng Lạng Sơn Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348859 Đậu đỗ Lạc GBVN003780 Chùm số 5 Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348860 Đậu đỗ Lạc GBVN003781 Lạc Đắc Lắc Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348861 Đậu đỗ Lạc GBVN003782 Giấy Phú Yên Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348862 Đậu đỗ Lạc GBVN003783 Lạc Kon Tum Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348863 Đậu đỗ Lạc GBVN003784 Lạc Gia Lai Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348864 Đậu đỗ Lạc GBVN003785 Trắng Bắc Thái Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
348865 Đậu đỗ Lạc GBVN003786 Sẻ Gia Lai Arachis hypogaea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016