KẾT QUẢ TÌM KIẾM (41)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365379 Cây ăn quả GBVNML1.230 B1 Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365380 Cây ăn quả GBVNML1.231 B2 Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365381 Cây ăn quả GBVNML1.232 B3 Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365382 Cây ăn quả GBVNML1.233 B4 Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365383 Cây ăn quả GBVNML1.234 B5 Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365384 Cây ăn quả GBVNML1.235 Sharwil Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365385 Cây ăn quả GBVNML1.236 Ettinger Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365386 Cây ăn quả GBVNML1.237 Fuerte Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365387 Cây ăn quả GBVNML1.238 Reed Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365388 Cây ăn quả GBVNML1.239 Hass Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365389 Cây ăn quả GBVNML1.240 Catalina Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365390 Cây ăn quả GBVNML1.241 Jolio Persea americana Miller Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365391 Cây ăn quả GBVNML18.531 Bơ Booth Persea americana Miller Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365392 Cây ăn quả GBVNML18.532 Bơ II Persea americana Miller Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Bắc bộ 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365393 Cây ăn quả GBVNML18.533 Bơ III Persea americana Miller Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Bắc bộ 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365394 Cây ăn quả GBVNML18.534 Bơ Sáp trái dài LĐ5 Persea americana Miller Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Tây Nguyên 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365395 Cây ăn quả GBVNML18.535 Bơ Hass Persea americana Miller Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365396 Cây ăn quả GBVNML18.536 Bơ Nước vỏ tím ĐL1 Persea americana Miller Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Tây Nguyên 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365397 Cây ăn quả GBVNML18.537 Bơ Sáp vỏ tím ĐL3 Persea americana Miller Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Tây Nguyên 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365398 Cây ăn quả GBVNML18.538 Bơ Nước vỏ tím LĐ2 Persea americana Miller Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Tây Nguyên 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016