KẾT QUẢ TÌM KIẾM (10)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365426 Cây ăn quả Chôm chôm GBVNML18.699 Chôm chôm Java Nephelium lappacum L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365427 Cây ăn quả Chôm chôm GBVNML18.700 Chôm chôm Nhãn Nephelium lappacum L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365428 Cây ăn quả Chôm chôm GBVNML18.701 Chôm chôm Rông riêng Nephelium lappacum L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365429 Cây ăn quả Chôm chôm GBVNML18.702 Chôm chôm đường Nephelium lappacum L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365430 Cây ăn quả Chôm chôm GBVNML18.703 Chôm chôm Ahasekota Nephelium lappacum L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365431 Cây ăn quả Chôm chôm GBVNML18.704 Chôm chôm vàng Nephelium lappacum L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365432 Cây ăn quả Chôm chôm GBVNML18.705 Chôm chôm hột Nephelium lappacum L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365433 Cây ăn quả Chôm chôm GBVNML18.739 Ta Nephelium lappacum L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365434 Cây ăn quả Chôm chôm GBVNML18.740 Xiêm Nephelium lappacum L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365435 Cây ăn quả Chôm chôm GBVNML18.741 Chôm chôm Long Thanh Nephelium lappacum L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016