KẾT QUẢ TÌM KIẾM (61)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
366361 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.200 Chanh giấy Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366362 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.201 Chanh côn Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366363 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.202 Chanh ngọt Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366364 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.203 Chanh tượng Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366365 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.204 Chanh tàu bông tím đậm Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366366 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.205 Chanh tàu bông trắng Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366367 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.206 Chanh không hạt Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366368 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.207 Chanh Mỹ Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366369 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.208 Eureka lemon Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366370 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.209 Mexican lime SRA 140 Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366371 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.210 Eureka lemon WH 2-19-1 Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366372 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.211 Persian lime SH4-2 Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366373 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.212 Schweppes wil lemon Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366374 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.213 Verrna lemon Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366375 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.214 Volkamer lemon SH 2-13-2 Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366376 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.215 Seville Lemon Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366377 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.216 Fina lemon Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366378 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.217 Pink variegated lemon WH 2 -13 - 3 Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366379 Cây ăn quả Chanh GBVNML18.218 STG Aco lemon Citrus limonia (L.) Burm Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366387 Cây ăn quả Chanh GBVNML11.185 F22 Chanh côn Citrus aurantifolia (Christm.et Panzer) Swingle Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2010 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016