KẾT QUẢ TÌM KIẾM (141)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365436 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.1 Chuối tay bụt Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Bắc Trung bộ 1973 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365437 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.10 Tiêu hồng Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365438 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.11 Chuối tiêu xanh Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365439 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.12 Chuối tiêu lùn Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Bắc Trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365440 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.13 Chuối tiêu vừa Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365441 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.14 Tiêu vừa PC Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365442 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.15 Chuối tiêu nhỡ Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365443 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.16 Chuối tiêu cao Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365444 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.18 Tiêu cao hồng Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1973 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365445 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.19 Chuối tiêu 8838 Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365446 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.2 Chuối trứng Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Bắc Trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365447 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.20 Chuối tiêu 8818 Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365448 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.21 Chuối UYI Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365449 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.22 Chuối và hư­ơng Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Bắc Trung bộ 1973 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365450 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.24 Chuối lá rừng Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Cửu Long 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365451 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.25 Chuối cơm lửa Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Cửu Long 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365452 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.26 Chuối bến tre Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Cửu Long 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365453 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.27 Chuối Đài loan Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365454 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.28 Chuối voi Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Bắc Trung bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365455 Cây ăn quả Chuối GBVNML1.29 Tiêu lùn Philippin Musa sp. Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016