KẾT QUẢ TÌM KIẾM (21)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365907 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.228 Sảnh chua Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365908 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.229 Sảnh ngọt Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365909 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.230 Trấp Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Bắc Trung bộ 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365910 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.235 Tangelo orlando SRA 21 Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365911 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.236 Tangelo murcott SRA 181 Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365912 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.237 Tangelo ortanique SRA 110 Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365913 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.238 Tangelo wekiwa BA - EF - 5 Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365914 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.239 Tangelo mineola SH2 - 4 Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365915 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.240 Finger lime Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365916 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.241 Microcitrus hybrids Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365917 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.242 Atalantia sp. Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365918 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.243 Cần thăng Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365919 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.244 Nguyệt quới Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365920 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.245 Quách Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365921 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML18.246 Kim quít Citrus sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366419 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML11.208 Volkamericana Citrus aurantifolia (Christm.et Panzer) Swingle Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366420 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML11.210 Tawanica Citrus aurantifolia (Christm.et Panzer) Swingle Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366421 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML11.214 Swinge Citrus aurantifolia (Christm.et Panzer) Swingle Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366422 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML11.215 Chỉ xác Citrus aurantifolia (Christm.et Panzer) Swingle Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366423 Cây ăn quả Citrus khác GBVNML11.216 Trấp Thái bình Citrus aurantifolia (Christm.et Panzer) Swingle Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016