KẾT QUẢ TÌM KIẾM (40)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365420 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML18.475 Lạc tiên Nhật Passiflora edulis L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365421 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML18.476 Lạc tiên Việt Nam Passiflora edulis L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365766 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.51 CTP-A Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam Tây Nguyên 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365767 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.52 FA258 Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam Tây Nguyên 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365768 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.53 FA109 Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam Tây Nguyên 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365769 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.54 FA89 Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam Tây Nguyên 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365770 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.55 FA33 Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam Tây Nguyên 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365771 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.56 FA76 Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam Tây Nguyên 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365772 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.57 FA40 Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam Tây Nguyên 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365773 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.58 TW1 Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365774 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.59 TW 3 Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365775 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.60 TW4 Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365776 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.61 TW5 Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365777 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.62 TW6 Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365778 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.63 Selva Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365779 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.64 Sequota Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365780 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.65 Ozarc Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365781 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.66 Fan Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365782 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.67 Caliso Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365783 Cây ăn quả Dâu tây GBVNML14.68 Allstar Fragaria versom Trung tâm Nghiên cứu khoai tây rau hoa Đà Lạt, Viện KHKTNN Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016