KẾT QUẢ TÌM KIẾM (49)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
366502 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.650 Khóm Nahoa Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366503 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.651 Thơm úc Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366504 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.652 Dứa Kiên Giang Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366505 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.653 Dứa Bến Lức Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366506 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.654 Khóm Phụng Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366507 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.655 TH 630 Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366508 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.656 BR 316 Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366509 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.657 BR 338 Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366510 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.658 RE 44 Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366511 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.659 GU 76 Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366512 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.660 TA 39 Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366513 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.661 GU 44 Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366514 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.662 GF 450 Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366515 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.663 Nanas I Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366516 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.664 Nanas II Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366517 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.665 Đài Nông 17 Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366518 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.666 Đài Loan I Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366519 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.667 Đài Loan II Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366520 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.668 Úc1 Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366521 Cây ăn quả Dứa GBVNML18.669 Úc 2 Ananas comosus (L.) Merr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016