KẾT QUẢ TÌM KIẾM (21)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365272 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.351 Mận Bắc thảo Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365273 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.352 Mận Hồng đào huyết d1 Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365274 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.353 Mận Hồng đào nhung Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365275 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.354 Mận Hồng đào đá Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365276 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.355 Mận Hồng đào điều Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365277 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.356 Mận Kiến sen Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365278 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.357 Mận Thái Lan xanh Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365279 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.358 Mận Thái Lan đỏ Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365280 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.359 Mận Hồng đào sọc Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365281 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.360 Mận Da người Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365282 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.361 Mận Đài Loan Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365283 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.362 Mận Xanh đường Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365284 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.363 Mận Bôm Cái Bè Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365285 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.364 Mận Cần Thơ Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365286 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.365 Mận da xanh Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365287 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.366 Mận Trắng sữa dòng 1 Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365288 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.367 Mận trắng sữa dòng 2 Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365289 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.368 Mận trắng sữa dòng 3 Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365290 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.369 Mận Tô Châu Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365291 Cây ăn quả Gioi GBVNML18.370 Mận An Phước Syzygium sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016