KẾT QUẢ TÌM KIẾM (26)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365693 Cây ăn quả Hồng xiêm GBVNML18.522 Sapô dây Manikara zapota (L.) Van Royan Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365694 Cây ăn quả Hồng xiêm GBVNML18.523 Sapô trái dài Manikara zapota (L.) Van Royan Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365695 Cây ăn quả Hồng xiêm GBVNML18.524 Sapô Mêhicô Manikara zapota (L.) Van Royan Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365696 Cây ăn quả Hồng xiêm GBVNML18.525 Sapo Lồng mức trái dài Manikara zapota (L.) Van Royan Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365697 Cây ăn quả Hồng xiêm GBVNML18.526 Sapô dây đọt đỏ Manikara zapota (L.) Van Royan Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365826 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.158 Thạch Thất Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1973 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365827 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.159 Sơn Dương Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1992 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365828 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.160 Việt Cường Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1975 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365829 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.161 Đoàn Kết 1 Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365830 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.162 Đoàn Kết 2 Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365831 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.163 Hạc Trì Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1973 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365832 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.164 Lục Yên Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365833 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.165 Đà Lạt Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Tây Nguyên 1993 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365834 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.166 Hồng Đường Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365835 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.167 Lâm Thao Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1975 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365836 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.168 Hồng Chày Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365837 Cây ăn quả Hồng GBVNML1.171 Gia Thanh Diopyros sp. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365838 Cây ăn quả Hồng GBVNML18.628 Hồng Fuyu Diopyros sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365839 Cây ăn quả Hồng GBVNML18.629 Hồng Hyakume Diopyros sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365840 Cây ăn quả Hồng GBVNML18.630 Hồng Giant Fuzu Diopyros sp. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016