KẾT QUẢ TÌM KIẾM (5)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365693 Cây ăn quả Hồng xiêm GBVNML18.522 Sapô dây Manikara zapota (L.) Van Royan Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365694 Cây ăn quả Hồng xiêm GBVNML18.523 Sapô trái dài Manikara zapota (L.) Van Royan Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365695 Cây ăn quả Hồng xiêm GBVNML18.524 Sapô Mêhicô Manikara zapota (L.) Van Royan Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365696 Cây ăn quả Hồng xiêm GBVNML18.525 Sapo Lồng mức trái dài Manikara zapota (L.) Van Royan Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365697 Cây ăn quả Hồng xiêm GBVNML18.526 Sapô dây đọt đỏ Manikara zapota (L.) Van Royan Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016