KẾT QUẢ TÌM KIẾM (18)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
366457 Cây ăn quả Khế GBVNML18.457 Khế ngọt ML01 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366458 Cây ăn quả Khế GBVNML18.458 Khế ngọt ML02 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366459 Cây ăn quả Khế GBVNML18.459 Khế ngọt ML03 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366460 Cây ăn quả Khế GBVNML18.460 Khế ngọt ML04 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366461 Cây ăn quả Khế GBVNML18.461 Khế ngọt ML05 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366462 Cây ăn quả Khế GBVNML18.462 Khế ngọt ML06 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366463 Cây ăn quả Khế GBVNML18.463 Khế ngọt ML07 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366464 Cây ăn quả Khế GBVNML18.464 Khế ngọt ML08 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366465 Cây ăn quả Khế GBVNML18.465 Khế ngọt ML09 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366466 Cây ăn quả Khế GBVNML18.466 Khế ngọt ML010 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366467 Cây ăn quả Khế GBVNML18.467 Khế ngọt ML11 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366468 Cây ăn quả Khế GBVNML18.468 Khế ngọt ML12 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366469 Cây ăn quả Khế GBVNML18.469 Khế ngọt ML13 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366470 Cây ăn quả Khế GBVNML18.470 Khế chua I1 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366471 Cây ăn quả Khế GBVNML18.471 Khế chua I 2 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366472 Cây ăn quả Khế GBVNML18.472 Khế ngọt ĐL1 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366473 Cây ăn quả Khế GBVNML18.474 Khế ngọt TN1 Averrhoa carambola L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366710 Cây ăn quả Khế GBVNML18.473 Khế ngọt ĐL2 Averrhoa carambola L. Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016