KẾT QUẢ TÌM KIẾM (23)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
366474 Cây ăn quả Mít GBVNML18.394 Mít Thoong sút chay Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366475 Cây ăn quả Mít GBVNML18.395 Mít Chămpakrop Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366476 Cây ăn quả Mít GBVNML18.396 Mít Pa chứ Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366477 Cây ăn quả Mít GBVNML18.397 Mít Sibangchoong Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366478 Cây ăn quả Mít GBVNML18.398 Mít Lưỡng bang tơi Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366479 Cây ăn quả Mít GBVNML18.399 Mít Hạt lép Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366480 Cây ăn quả Mít GBVNML18.400 Mít Thái Lan Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366481 Cây ăn quả Mít GBVNML18.401 Mít Dừa MĐN 06H Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366482 Cây ăn quả Mít GBVNML18.402 Mít Nghệ MĐN 10H Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366483 Cây ăn quả Mít GBVNML18.403 Mít Nghệ Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366484 Cây ăn quả Mít GBVNML18.748 MĐN06H Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366485 Cây ăn quả Mít GBVNML18.749 MĐN09H Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366486 Cây ăn quả Mít GBVNML18.750 MBRVT32H Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366487 Cây ăn quả Mít GBVNML18.751 MBRVT33H Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366488 Cây ăn quả Mít GBVNML18.752 M97 Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366489 Cây ăn quả Mít GBVNML18.753 M98 Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366490 Cây ăn quả Mít GBVNML18.754 M 102 Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366491 Cây ăn quả Mít GBVNML18.755 MTNBRVT 02 Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366492 Cây ăn quả Mít GBVNML18.756 MTNĐN 04 Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366493 Cây ăn quả Mít GBVNML18.757 MTNĐN 05 Artocarpus heterophyllus Lamk Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016