KẾT QUẢ TÌM KIẾM (52)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365847 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.124 Đại ô viên Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365848 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.125 Mỹ Đức Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365849 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.126 Hư­ng Yên Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365850 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.127 ĐH03 Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365851 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.128 ĐH00 Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365852 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.129 Trữ Lư­ơng Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365853 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.130 Tiêu Tuyên Quang Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365854 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.131 Hương chi Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365855 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.132 PC1 Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365856 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.133 PC2 Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365857 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.134 PC3 Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365858 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.135 PC4 Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365859 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.136 PC5 Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365860 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.137 Bản Nguyên Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365861 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.138 Lập Thạch01 Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365862 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.139 Lập Thạch 02 Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365863 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.140 Nhãn cùi Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365864 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.141 RQ1 Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365865 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.142 VT22 Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365866 Cây ăn quả Nhãn GBVNML1.143 Đài Loan Dimocarpus longan Lour. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016