KẾT QUẢ TÌM KIẾM (34)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365225 Cây ăn quả Nho GBVNML15.1 Cardinal Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố Đông Nam bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365226 Cây ăn quả Nho GBVNML15.10 White Malaga Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365227 Cây ăn quả Nho GBVNML15.11 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365228 Cây ăn quả Nho GBVNML15.12 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365229 Cây ăn quả Nho GBVNML15.13 Kioho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365230 Cây ăn quả Nho GBVNML15.14 Black Queen Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365231 Cây ăn quả Nho GBVNML15.15 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365232 Cây ăn quả Nho GBVNML15.16 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365233 Cây ăn quả Nho GBVNML15.17 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365234 Cây ăn quả Nho GBVNML15.18 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365235 Cây ăn quả Nho GBVNML15.19 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365236 Cây ăn quả Nho GBVNML15.2 Muscat Blanc Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố Đông Nam bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365237 Cây ăn quả Nho GBVNML15.20 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365238 Cây ăn quả Nho GBVNML15.21 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365239 Cây ăn quả Nho GBVNML15.22 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365240 Cây ăn quả Nho GBVNML15.23 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365241 Cây ăn quả Nho GBVNML15.24 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365242 Cây ăn quả Nho GBVNML15.25 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365243 Cây ăn quả Nho GBVNML15.26 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365244 Cây ăn quả Nho GBVNML15.27 Nho Vitis vinifera L. Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016