KẾT QUẢ TÌM KIẾM (148)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
366086 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.112 F47 Cam sen Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366087 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.120 F59 Cam đường Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366088 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.121 F18 Cam đường Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366089 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.123 F16 Cam sen Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366090 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.125 F51 Q. đường Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366091 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.126 F25 Q. đông khê Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366092 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.128 Q. Visa Nam đàn Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366093 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.129 ortanique Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366094 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.137 F23 Quýt đường Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366095 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.146 Quýt đại hồng Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366096 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.147 Cam đường canh Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366097 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.148 Cam Bù Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366098 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.149 Quýt PQ1 (Bưởi long) Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366099 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.150 Kara 241 Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366100 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.156 M. kinh Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366101 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.157 Dancy Tang arine Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366102 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.158 Cleopatra Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366104 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.160 F01 Cam sen Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366105 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.161 F26 Quýt ta Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366106 Cây ăn quả Quýt GBVNML11.162 F47 Quýt hôi Citrus reticulata Blanco Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016