KẾT QUẢ TÌM KIẾM (7)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
366380 Cây ăn quả Quất GBVNML18.219 Tắc bánh xe Citrus citomicrocarpa Bunge Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366381 Cây ăn quả Quất GBVNML18.220 Tắc dại Citrus citomicrocarpa Bunge Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366382 Cây ăn quả Quất GBVNML18.221 Tắc quả dài Citrus citomicrocarpa Bunge Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366383 Cây ăn quả Quất GBVNML18.222 Tắc sọc Citrus citomicrocarpa Bunge Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366384 Cây ăn quả Quất GBVNML18.223 Tắc sẻ Citrus citomicrocarpa Bunge Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366385 Cây ăn quả Quất GBVNML18.224 Long fruit kumquat SH 2-14-23 Citrus citomicrocarpa Bunge Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366386 Cây ăn quả Quất GBVNML18.225 Meiwa kumquat ARB PH - 1 - 1 Citrus citomicrocarpa Bunge Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016