KẾT QUẢ TÌM KIẾM (22)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365804 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.614 Sầu riêng D99 Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365805 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.615 Sầu riêng khổ qua xanh Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365806 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.616 Cơm vàng sữa hạt lép Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365807 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.617 Sầu tiêng Monthong Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365808 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.618 Sầu riêng chanee Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365809 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.619 Hạt lép Tiền Giang Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365810 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.620 Hạt lép Đồng Nai Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365811 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.621 Sầu riêng D101 Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365812 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.622 Sầu riêng D2 Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365813 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.623 Sầu riêng gốc ghép Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365814 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.624 Sầu riêng D 175 Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365815 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.625 Sầu riêng D 197 Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365816 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.626 Sầu riêng D 190 Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365817 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.627 Sầu riêng D 168 Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365818 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.733 HLK1 Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365819 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.734 HLK2 Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365820 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.735 Kan Yao Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365821 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.736 SĐN46H Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365822 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.737 Sầu riêng tán rũ Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2008 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365823 Cây ăn quả Sầu riêng GBVNML18.738 Sầu riêng Tư Diên Duiro zibethinus Murr. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2008 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016