KẾT QUẢ TÌM KIẾM (29)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365735 Cây ăn quả Thanh long GBVNML15.29 Thanh Long Ninh Thuận 1 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố Đông Nam bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365736 Cây ăn quả Thanh long GBVNML15.30 Thanh Long Ninh Thuận 2 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố Đông Nam bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365737 Cây ăn quả Thanh long GBVNML15.31 Thanh Long Tiền Giang 1 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365738 Cây ăn quả Thanh long GBVNML15.32 Thanh Long Tiền Giang 2 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365739 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.485 Thanh long Chợ Gạo Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365740 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.486 Thanh long Bình Thuận Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365741 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.487 Thanh long Ruột đỏ Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365742 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.488 Thanh long Ruột vàng Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365743 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.489 Thanh long CI-A15 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365744 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.490 Thanh long CI- A16 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365745 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.491 Thanh long CI- A16 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365746 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.492 Thanh long VN Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365747 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.493 Thanh long Red flesh Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365748 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.494 Thanh long B1 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365749 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.495 Thanh long A1 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365750 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.496 Thanh long vỏ xanh Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365751 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.497 Thanh long hạt Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365752 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.498 Thanh long hạt Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365753 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.499 Thanh long hạt Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365754 Cây ăn quả Thanh long GBVNML18.500 Thanh long hạt Hylocereus undatus (Haw.) Britt. Et Rose Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016