KẾT QUẢ TÌM KIẾM (32)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365701 Cây ăn quả Vải GBVNML1.100 Taisto Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1971 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365702 Cây ăn quả Vải GBVNML1.101 Fayzeesiu Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1971 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365703 Cây ăn quả Vải GBVNML1.102 Salathiel Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1971 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365704 Cây ăn quả Vải GBVNML1.106 Vải Đỏ Kim Giao Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365705 Cây ăn quả Vải GBVNML1.107 Lai Phú Hộ Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365706 Cây ăn quả Vải GBVNML1.108 Vải Lai Phú Hộ số 1 Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365707 Cây ăn quả Vải GBVNML1.109 Vải Lai Phú Hộ số 2 Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365708 Cây ăn quả Vải GBVNML1.110 Vải Lai Phú Hộ số 3 Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365709 Cây ăn quả Vải GBVNML1.111 Vải Lai Phú Hộ số 4 Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365710 Cây ăn quả Vải GBVNML1.112 Vải ngọt Thanh Hà Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365711 Cây ăn quả Vải GBVNML1.113 KwaimaypinkA Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365712 Cây ăn quả Vải GBVNML1.114 SalathielA Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365713 Cây ăn quả Vải GBVNML1.115 Quế Vị Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365714 Cây ăn quả Vải GBVNML1.116 Hoài Chi Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365715 Cây ăn quả Vải GBVNML1.117 Thượng Thư Hoài Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365716 Cây ăn quả Vải GBVNML1.118 Nhu Mễ Tư Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365717 Cây ăn quả Vải GBVNML1.119 Phi Tử Tiếu Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365718 Cây ăn quả Vải GBVNML1.120 Không Hạt Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365719 Cây ăn quả Vải GBVNML1.121 Lai Bình Khê Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1972 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365720 Cây ăn quả Vải GBVNML1.122 Nguyên Hồng Litchi chinensis Sonn. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016