KẾT QUẢ TÌM KIẾM (131)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365570 Cây ăn quả Xoài GBVNML1.148 GL 1 Mangifera indica L. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365571 Cây ăn quả Xoài GBVNML1.149 GL 2 Mangifera indica L. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365572 Cây ăn quả Xoài GBVNML1.151 Yên Châu Mangifera indica L. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Tây Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365573 Cây ăn quả Xoài GBVNML1.152 Cát Hòa Lộc Mangifera indica L. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365574 Cây ăn quả Xoài GBVNML1.153 Cát Chu Mangifera indica L. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365575 Cây ăn quả Xoài GBVNML1.156 Thái Lan Mangifera indica L. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365576 Cây ăn quả Xoài GBVNML1.157 Kim Hoàng Mangifera indica L. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365577 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.248 Hòn phấn Cần Thơ Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365578 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.249 Hòn trắng Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365579 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.250 Bưởi xanh Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365580 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.251 Ngọt Bến Tre Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365581 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.252 Rẻ quạt Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365582 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.253 Cát Bồ Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365583 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.254 Châu hạng vỏ Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365584 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.255 Tây Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Duyên hải Nam Trung bộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365585 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.256 Battambang Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365586 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.257 Thanh trà Thái Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365587 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.258 Mã Lai Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365588 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.259 Cát đen VL Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365589 Cây ăn quả Xoài GBVNML18.260 Cát trắng Mangifera indica L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016