KẾT QUẢ TÌM KIẾM (30)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
343180 Cây có củ Dọc mùng GBVN020010 Cà chá Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
343181 Cây có củ Dọc mùng GBVN028445 Vát Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Dọc lá hơi tím, mắt củ xanh. Cập nhật năm 2016.
343182 Cây có củ Dọc mùng GBVN028447 Vắt vẻo Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
343183 Cây có củ Dọc mùng GBVN028448 Cá dử Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
343184 Cây có củ Dọc mùng GBVN028449 Srô ktr ư Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Khơ Mú Trung tâm Tài nguyên thực vật 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngo, không ngứa. Cập nhật năm 2016.
343185 Cây có củ Dọc mùng GBVN028450 Khoai mùng Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
343186 Cây có củ Dọc mùng GBVN028451 Dọc mùng Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343187 Cây có củ Dọc mùng GBVN028452 Dọc mùng Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343188 Cây có củ Dọc mùng GBVN028453 Cà phúc Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 không sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
343189 Cây có củ Dọc mùng GBVN028454 Cà phúc Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn ngon. Cập nhật năm 2016.
343190 Cây có củ Dọc mùng GBVN028455 Dọc mùng Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Trung Bình. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343191 Cây có củ Dọc mùng GBVN028456 Dọc mùng Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343215 Cây có củ Dọc mùng GBVN028180 Dọc mùng Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Trung tâm Tài nguyên thực vật 2008 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343216 Cây có củ Dọc mùng GBVN028181 Dọc mùng Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Trung tâm Tài nguyên thực vật 2008 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343217 Cây có củ Dọc mùng GBVN028182 Phắc số Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343218 Cây có củ Dọc mùng GBVN028183 Phắc sọ Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343219 Cây có củ Dọc mùng GBVN028184 Bạc hà Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2012 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343220 Cây có củ Dọc mùng GBVN028446 Peep pia Alocasia odora (Roxb.) C.L.Koch Trung tâm Tài nguyên thực vật 2012 Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
373169 Cây có củ Dọc mùng TEMP007364 Cáng Dử run Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373202 Cây có củ Dọc mùng TEMP007422 Phắc sơ ọ Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018