KẾT QUẢ TÌM KIẾM (42)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
341208 Cây có củ Dong trắng GBVN011899 Dong ta Maranta arundinacea L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341210 Cây có củ Dong trắng GBVN011269 Dong trắng Maranta arundinacea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341211 Cây có củ Dong trắng GBVN011270 Ngải bắp Maranta arundinacea L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp kháng. Sử dụng cho chăn nuôi gia đình hoặc chế biến thành bột làm thực phẩm. Cập nhật năm 2016.
341212 Cây có củ Dong trắng GBVN011271 Khoai lặn dong Maranta arundinacea L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2004 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341213 Cây có củ Dong trắng GBVN011272 Hoàng tinh Maranta arundinacea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1992 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341214 Cây có củ Dong trắng GBVN011273 Khoai lặn Maranta arundinacea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1992 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341215 Cây có củ Dong trắng GBVN011274 Dong Hoàng Tinh Maranta arundinacea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341216 Cây có củ Dong trắng GBVN011275 Dong ta Maranta arundinacea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1993 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341217 Cây có củ Dong trắng GBVN011276 Hoàng tinh Maranta arundinacea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341218 Cây có củ Dong trắng GBVN011277 Dong trắng Maranta arundinacea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341219 Cây có củ Dong trắng GBVN011278 Hoàng tinh Maranta arundinacea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341220 Cây có củ Dong trắng GBVN011279 Hoàng tinh Maranta arundinacea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341221 Cây có củ Dong trắng GBVN011280 Hoàng tinh Maranta arundinacea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341222 Cây có củ Dong trắng GBVN011757 Dong trắng Maranta arundinacea L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341223 Cây có củ Dong trắng GBVN011758 Dong ta Maranta arundinacea L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341224 Cây có củ Dong trắng GBVN011759 Khoai báng Maranta arundinacea L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2011 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Ít sâu bệnh. Chịu hạn khá. Cập nhật năm 2016.
341225 Cây có củ Dong trắng GBVN011896 Củ Dong trắng Maranta arundinacea L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341226 Cây có củ Dong trắng GBVN011897 Củ bột Maranta arundinacea L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341227 Cây có củ Dong trắng GBVN011900 Củ hoàng tinh Maranta arundinacea L. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341228 Cây có củ Dong trắng GBVN011903 Dong trắng Maranta arundinacea L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016