KẾT QUẢ TÌM KIẾM (6)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
373166 Cây có củ Hẹ TEMP007361 Thua Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
375174 Cây có củ Hẹ TEMP013274 Hẹ Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375175 Cây có củ Hẹ TEMP013275 Hẹ Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375176 Cây có củ Hẹ TEMP013276 Hẹ Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375189 Cây có củ Hẹ TEMP013309 Hẹ Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377040 Cây có củ Hẹ TEMP017235 Hẹ Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam Tây nguyên Giống cải tiến Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018