KẾT QUẢ TÌM KIẾM (715)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
341497 Cây có củ Khoai lang GBVN011792 Đòi đún Ipomoea babatas (L.) Lam Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn bở, ngọt ngon. ít bị sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
341498 Cây có củ Khoai lang GBVN011793 Măn hoàng long Ipomoea babatas (L.) Lam Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Cập nhật năm 2016.
341499 Cây có củ Khoai lang GBVN011794 Nhà kiệt Ipomoea babatas (L.) Lam Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Củ nhỏ, vỏ củ màu vàng nhạt. Cập nhật năm 2016.
341500 Cây có củ Khoai lang GBVN011795 Nhà kiệt Ipomoea babatas (L.) Lam Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Củ đỏ tía, nhỏ, dài. Cập nhật năm 2016.
341501 Cây có củ Khoai lang GBVN011796 Khoai Ipomoea babatas (L.) Lam Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Vỏ củ màu đỏ tía, củ trung bình. Cập nhật năm 2016.
341502 Cây có củ Khoai lang GBVN011797 Khoai Ipomoea babatas (L.) Lam Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Củ màu tím, kích cỡ củ trung bình, dài. Cập nhật năm 2016.
341503 Cây có củ Khoai lang GBVN011800 Vờ lia Ipomoea babatas (L.) Lam H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn thơm, bở. Không bị sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
341504 Cây có củ Khoai lang GBVN011801 Vờ lia xia Ipomoea babatas (L.) Lam H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn ngon, thơm, bở. Không bị sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
341505 Cây có củ Khoai lang GBVN011802 Khoai lang Ipomoea babatas (L.) Lam Ê Đê Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341506 Cây có củ Khoai lang GBVN011803 Khoai lang Ipomoea babatas (L.) Lam Ê Đê Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 ngon bở. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
341507 Cây có củ Khoai lang GBVN011804 Khoai lang Ipomoea babatas (L.) Lam Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn rất ngon. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Ruột tím, vỏ củ đỏ. Cập nhật năm 2016.
341508 Cây có củ Khoai lang GBVN011805 Khoai lang tím Ipomoea babatas (L.) Lam Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn bở, ngon. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Vỏ củ tím, ruột tím-vàng tím ở giữa củ; lá và thân tím nhạt, củ dài. Cập nhật năm 2016.
341509 Cây có củ Khoai lang GBVN011806 Khoai lang ruột vàng Ipomoea babatas (L.) Lam Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn bở. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Vỏ củ trắng, củ tròn như củ đậu, ruột củ trắng, hơi tím ở hai đầu củ, thân lá xanh. Cập nhật năm 2016.
341510 Cây có củ Khoai lang GBVN011807 Khoai lang ruột tím Ipomoea babatas (L.) Lam Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Củ bột, bở, thơm. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Dây lá tím sẫm, củ hơi tròn, vỏ tím, ruột củ tím sẫm. Cập nhật năm 2016.
341511 Cây có củ Khoai lang GBVN011808 Khoai lang trắng Ipomoea babatas (L.) Lam Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn ngon, bở. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Củ trắng, vỏ trắng. Cập nhật năm 2016.
341512 Cây có củ Khoai lang GBVN011809 Khoai lang đỏ Ipomoea babatas (L.) Lam Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn bở. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Vỏ củ tím đỏ, củ thon dài. Cập nhật năm 2016.
341513 Cây có củ Khoai lang GBVN011810 Khoai lang tím Ipomoea babatas (L.) Lam Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Không ngọt. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Vỏ đỏ nhạt, ruột củ trắng có vòng tím phía trong. Khi luộc hoặc nướng của chuyển tím hoàn toàn. Cập nhật năm 2016.
341514 Cây có củ Khoai lang GBVN011811 Khoai lang Ipomoea babatas (L.) Lam Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Trung bình. Cập nhật năm 2016.
341515 Cây có củ Khoai lang GBVN011812 Khoai lang vỏ đỏ Ipomoea babatas (L.) Lam Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Trồng được 2 vụ, tháng 5 trồng tháng 8 thu, tháng 7 trồng tháng 10 thu. Cập nhật năm 2016.
341516 Cây có củ Khoai lang GBVN011813 Khoai lang vỏ đỏ Ipomoea babatas (L.) Lam Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Trồng được 2 vụ, tháng 5 trồng tháng 8 thu, tháng 7 trồng tháng 10 thu. Cập nhật năm 2016.