KẾT QUẢ TÌM KIẾM (176)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
340992 Cây có củ Khoai mùng GBVN011969 Khoai mùng Xanthosoma sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
340993 Cây có củ Khoai mùng GBVN011970 Khoai mùng Xanthosoma sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
340994 Cây có củ Khoai mùng GBVN011971 Khoai nước Xanthosoma sp. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chất lượng ngon. Chống chịu sâu bệnh khá. Chịu rét, chịu hạn. Dọc viền xanh, thân lá xanh, ăn củ. Cập nhật năm 2016.
340995 Cây có củ Khoai mùng GBVN011972 Mồ dĩ Xanthosoma sp. Hoa Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Phải thu củ đúng lúc thì củ ngon hơn. Cập nhật năm 2016.
340996 Cây có củ Khoai mùng GBVN011973 Khoai mùng Xanthosoma sp. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chất lượng ngon. Không sâu bệnh. Kháng sinh thái bất thuận khá. Thân xanh, củ dài nhỏ. Cập nhật năm 2016.
340997 Cây có củ Khoai mùng GBVN011975 Vờ chá Xanthosoma sp. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Củ bở, thơm, ngon. Cập nhật năm 2016.
340998 Cây có củ Khoai mùng GBVN011976 Khoai tre Xanthosoma sp. Sán Dìu Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
340999 Cây có củ Khoai mùng GBVN011977 Khoai sá Xanthosoma sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Không sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
341000 Cây có củ Khoai mùng GBVN011978 Khoai Tam Đảo Xanthosoma sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Nhiều tinh bột. Không sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
341001 Cây có củ Khoai mùng GBVN011979 Khoai san hà tím Xanthosoma sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341002 Cây có củ Khoai mùng GBVN011980 Khoai san hà trắng Xanthosoma sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341003 Cây có củ Khoai mùng GBVN011981 Khoai dọc xanh Xanthosoma sp. M'Nông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Giống/dòng nhập nội Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn ngon, không ngứa. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
341004 Cây có củ Khoai mùng GBVN011982 Khoai môn trắng Xanthosoma sp. Ê Đê Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon, không bị ngứa. Cập nhật năm 2016.
341005 Cây có củ Khoai mùng GBVN011983 Khoai môn tím Xanthosoma sp. Ê Đê Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon bùi, không ngứa. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
341006 Cây có củ Khoai mùng GBVN011984 Vờ đa lia Xanthosoma sp. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon, thơm. Không bị sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
341007 Cây có củ Khoai mùng GBVN011985 Dân Xanthosoma sp. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341008 Cây có củ Khoai mùng GBVN011986 Dân Xanthosoma sp. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341009 Cây có củ Khoai mùng GBVN011987 Dân Xanthosoma sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341010 Cây có củ Khoai mùng GBVN011988 Dân Xanthosoma sp. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341011 Cây có củ Khoai mùng GBVN011989 Phước lạ Xanthosoma sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.