KẾT QUẢ TÌM KIẾM (118)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
341209 Cây có củ Khoai từ GBVN020214 Củ từ mật Dioscorea esculenta L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341995 Cây có củ Khoai từ GBVN020213 Củ ón sòng Dioscorea esculenta L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341996 Cây có củ Khoai từ GBVN020215 Khoai tơ Dioscorea esculenta L. Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Bở. Cập nhật năm 2016.
341997 Cây có củ Khoai từ GBVN020216 Khoai cặm Dioscorea esculenta L. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
341998 Cây có củ Khoai từ GBVN020217 vờ công Dioscorea esculenta L. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Củ bở, thơm, ngon. Cập nhật năm 2016.
341999 Cây có củ Khoai từ GBVN020218 vờ công Dioscorea esculenta L. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Củ bở, thơm, ngon. Cập nhật năm 2016.
342000 Cây có củ Khoai từ GBVN020219 mừn ởn lam Dioscorea esculenta L. Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Thơm, ngon. Cập nhật năm 2016.
342001 Cây có củ Khoai từ GBVN020220 nảm Dioscorea esculenta L. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342002 Cây có củ Khoai từ GBVN020221 từ lông Dioscorea esculenta L. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342003 Cây có củ Khoai từ GBVN020222 Từ lông Dioscorea esculenta L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342004 Cây có củ Khoai từ GBVN020223 Từ chạch Dioscorea esculenta L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Không có sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
342005 Cây có củ Khoai từ GBVN020226 Củ ón Dioscorea esculenta L. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342006 Cây có củ Khoai từ GBVN020227 Củ ón Dioscorea esculenta L. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342007 Cây có củ Khoai từ GBVN020228 Khoai từ Dioscorea esculenta L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342008 Cây có củ Khoai từ GBVN020231 Từ ống Dioscorea esculenta L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Không sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
342009 Cây có củ Khoai từ GBVN029053 Củ từ Dioscorea esculenta L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ít sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
342010 Cây có củ Khoai từ GBVN029054 Đòi lin Dioscorea esculenta L. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
342011 Cây có củ Khoai từ GBVN029055 Khoai cặm Dioscorea esculenta L. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
342012 Cây có củ Khoai từ GBVN029056 Củ từ lông Dioscorea esculenta L. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 tốt. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
342013 Cây có củ Khoai từ GBVN029057 Củ từ lông Dioscorea esculenta L. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 tốt. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.