KẾT QUẢ TÌM KIẾM (12)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
341201 Cây có củ Từ vạc dại GBVN020270 khoai tây dây Solanum tuberosum L. Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Thơm, ngon. Cập nhật năm 2016.
341202 Cây có củ Từ vạc dại GBVN020271 Khoai tây Solanum tuberosum L. Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống/dòng nhập nội Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
341203 Cây có củ Từ vạc dại GBVN020272 Khoai tây leo Solanum tuberosum L. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon dẻo. Cập nhật năm 2016.
341204 Cây có củ Từ vạc dại GBVN020273 Khoai tây leo Solanum tuberosum L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
373410 Cây có củ Từ vạc dại TEMP007997 Củ mài đỏ Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373411 Cây có củ Từ vạc dại TEMP007998 Củ nâu Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373412 Cây có củ Từ vạc dại TEMP008000 Không biết tên Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373413 Cây có củ Từ vạc dại TEMP008003 Củ nâu trắng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373414 Cây có củ Từ vạc dại TEMP008004 Củ nâu Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373415 Cây có củ Từ vạc dại TEMP008005 Mài Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373416 Cây có củ Từ vạc dại TEMP008006 Hoang Dại Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
374364 Cây có củ Từ vạc dại TEMP010328 Củ nâu Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018