KẾT QUẢ TÌM KIẾM (170)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
343822 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.1 CRK1 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đồng bằng sông Cửu Long Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343823 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.10 CRK22 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đồng bằng sông Cửu Long Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343824 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.100 BAL209 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343825 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.101 BAL244 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343826 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.102 BR25 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343827 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.103 KKM22 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343828 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.104 CCN51 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343829 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.105 CoCa3370/S Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343830 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.106 DESA001 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343831 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.107 EET236 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343832 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.108 EET376 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343833 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.109 EET390 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343834 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.11 CRK 33 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đồng bằng sông Cửu Long Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343835 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.110 EET397 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343836 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.111 IMC14 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343837 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.112 IMC53 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343838 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.113 IMC67 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343839 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.114 IMC105 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343840 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.115 ICS1 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343841 Cây công nghiệp Ca cao GBVNML12.116 ICS6 Theobroma cacao L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016