KẾT QUẢ TÌM KIẾM (243)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
344508 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.1 Ô Nghệ An Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Bắc Trung bộ 1978 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344509 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.10 Minh Quang Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Tây Bắc bộ 1978 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344510 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.100 TCQ1 Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 1991 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344511 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.101 TCQ2 Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 1991 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344512 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.102 NDQ Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 1991 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344513 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.103 HDQ Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 1991 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344514 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.104 GLQ1 Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 1991 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344515 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.105 GLQ2 Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 1991 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344516 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.106 Mitshsewa Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344517 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.107 Ichinose Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344518 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.108 Shinichinose Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344519 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.109 Kemochi Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344520 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.11 Ta Nam Hà Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 1978 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344521 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.110 Keilyoroso Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344522 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.111 VH1 Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344523 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.112 VH2 Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344524 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.113 VH3 Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344525 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.114 VH4 Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344526 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.115 VH5 Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344527 Cây công nghiệp Dâu tằm GBVNML10.116 VH6 Morus alba L. Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương Đồng bằng sông Hồng 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016