KẾT QUẢ TÌM KIẾM (34)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
345287 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.196 Phú Thọ Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1970 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345288 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.197 Na Hoa Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1971 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345289 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.198 Kiên Giang Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Cửu Long 1990 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345290 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.199 Tây Phủ Quỳ Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Bắc Trung bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345291 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.200 Thần Loan Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1971 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345292 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.201 Cốc Lếu Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345293 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.202 Red Spanish Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1971 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345294 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.203 Nếp Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1972 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345295 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.204 Than Uyên Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1972 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345296 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.205 Tam D­ương Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1972 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345297 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.206 Gai Xanh Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Hồng 1972 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345298 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.207 Dứa Rồng Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1992 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345299 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.208 Điện Biên Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Tây Bắc bộ 1972 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345300 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.209 Kỳ Anh Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Bắc Trung bộ 1977 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345301 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.210 Hoàng Niên Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Duyên hải Nam Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345302 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.211 Chân Mộng Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1970 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345303 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.212 Phủ Quỳ Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Bắc Trung bộ 1971 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345304 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.213 Kiên Giang Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đồng bằng sông Cửu Long 1990 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345305 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.214 Quảng Ninh Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Đông Bắc bộ 1971 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345306 Cây công nghiệp Dứa GBVNML1.215 Đức Trọng Ananas comosus (L.) Merr. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ Tây Nguyên 1993 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016