KẾT QUẢ TÌM KIẾM (25)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
344485 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.453 Vĩnh Linh 1 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Duyên hải Nam Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344486 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.454 Vĩnh Linh 2 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344487 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.455 Lada 1 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344488 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.456 Lada 2 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344489 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.457 Lộc Ninh 1 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344490 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.458 Lộc Ninh 2 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344491 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.459 Lộc Ninh 3 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344492 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.460 Lộc Ninh 4 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344493 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.461 Phú Quốc 1 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344494 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.462 Phú Quốc 2 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344495 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.463 Tiên Sơn Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344496 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.464 Ấn Độ 1 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344497 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.465 Ấn Độ 2 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344498 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.466 Ấn Độ 3 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344499 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.467 Ấn Độ 4 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344500 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.468 Ấn Độ 5 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344501 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.469 Ấn Độ 6 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344502 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.470 Sẻ mỡ Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344503 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.471 Trâu 1 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
344504 Cây công nghiệp Tiêu GBVNML12.472 Trâu 2 Piper nigrum L. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016