KẾT QUẢ TÌM KIẾM (54)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
351101 Hòa thảo Đại mạch GBVN007357 The dar # 1/BRB 2/4/BIRGIJ Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351102 Hòa thảo Đại mạch GBVN007358 The dar # 4 Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351103 Hòa thảo Đại mạch GBVN007359 SM 4142/NackTA/4 Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351104 Hòa thảo Đại mạch GBVN007360 CMB 90/471/I-OB-1Y Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351105 Hòa thảo Đại mạch GBVN007361 CMB 90-471-J-OB-1Y Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351106 Hòa thảo Đại mạch GBVN007362 CMB 90-471-J-OB-1Y Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351107 Hòa thảo Đại mạch GBVN007363 The dar # 1/BRB2/4 Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351108 Hòa thảo Đại mạch GBVN007364 The dar # 5//nackTa/HTA Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351109 Hòa thảo Đại mạch GBVN007365 CMB 90-689-4-OB-1Y Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351110 Hòa thảo Đại mạch GBVN007366 CMB 90-792-AD-OB-1Y Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351111 Hòa thảo Đại mạch GBVN007367 CMB 90-819-C-OB-1Y Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351112 Hòa thảo Đại mạch GBVN007368 CMB 90-471-G-1Y-OB-1Y Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351113 Hòa thảo Đại mạch GBVN007369 The Dar#4/GOB"S"/3/HLLA Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351114 Hòa thảo Đại mạch GBVN007370 HLLA/GOB//HLLA Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351115 Hòa thảo Đại mạch GBVN007371 The dar # 2/3/4/LLA''s'' Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351116 Hòa thảo Đại mạch GBVN007372 HLLA"S"/GOB"s" Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351117 Hòa thảo Đại mạch GBVN007373 HLLA/GOB//HLLA-1PR Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351118 Hòa thảo Đại mạch GBVN007374 API/CM67 Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351119 Hòa thảo Đại mạch GBVN007375 CMB89-T86-P-5Y-1PAP Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351120 Hòa thảo Đại mạch GBVN007376 The dar # 5//SM4 Hordeum vulgare L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016