KẾT QUẢ TÌM KIẾM (177)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
351030 Hòa thảo GBVN008948 Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351031 Hòa thảo GBVN008953 Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351032 Hòa thảo GBVN008954 Kháu phảng Setaria italica (L.) P. Beau V. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351033 Hòa thảo GBVN008955 Kháu pàng Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351034 Hòa thảo GBVN008956 Hưng coi chủ ngar Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351035 Hòa thảo GBVN008958 Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351036 Hòa thảo GBVN008959 Pảng Setaria italica (L.) P. Beau V. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Chống chịu sâu bệnh tốt. chịu hạn khá. có nguy cơ xói mòn cao. Cập nhật năm 2016.
351037 Hòa thảo GBVN008960 Má kháu phảng Setaria italica (L.) P. Beau V. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351038 Hòa thảo GBVN008961 Kê đuôi chồn Setaria italica (L.) P. Beau V. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351039 Hòa thảo GBVN008963 Kê đuôi chồn Setaria italica (L.) P. Beau V. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351040 Hòa thảo GBVN008965 Kê đen Setaria italica (L.) P. Beau V. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351041 Hòa thảo GBVN008966 Kê vàng Setaria italica (L.) P. Beau V. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351042 Hòa thảo GBVN009834 Kê đuôi chồn Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351043 Hòa thảo GBVN009835 Kê đuôi chồn Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351044 Hòa thảo GBVN009836 Kê nếp Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351045 Hòa thảo GBVN009837 Kê đuôi chồn Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351046 Hòa thảo GBVN009838 Mochikawa Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351047 Hòa thảo GBVN012282 Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351048 Hòa thảo GBVN012283 Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Miền Trung 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351049 Hòa thảo GBVN012284 Kê (Kiên) Setaria italica (L.) P. Beau V. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016