KẾT QUẢ TÌM KIẾM (17)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
349889 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.185 Đồng tiền VO 12-0 Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349890 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.186 Đồng tiền ST 12-0 Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349891 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.187 Đồng tiền ST 13-3 Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349892 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.188 Đồng tiền VO 14-0 Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349893 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.189 Kép màu vàng chanh, nhị nâu Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349894 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.190 Kép màu da cam nhị nâu Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349895 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.191 Kép màu lòng tôm, nhị nâu Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349896 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.192 Đơn, màu trắng kem, nhị nâu Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349897 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.220 DTK-DN-NN Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349898 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.221 DTK-VC-NX Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349899 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.222 DTK-TH-NN Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349900 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.223 DTK-HP-NN Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349901 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.224 DTK-DT-NN Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349902 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.225 DTK-MT-NN Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349903 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.226 DTK-LT-NN Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349904 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.227 DTD-TK-NN Gerbera sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349905 Hoa cây cảnh Hoa đồng tiền GBVNML7.193 DTK-DN-NN Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016